Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Workshop in KIT, Kanpur on 22-04-19

Workshop in KIT, Kanpur on 22-04-19

Workshop Date: 22-04-2019

Workshop Location: Kanpur Institute of Technology, Kanpur

Attended by College Name
Anitesh Manager U.C.E.R Naini, Allahabad
Ankit Agrawal PSIT Kanpur
Archana Verma REC Kannauj
Ashish Kumar Gupta I.T.S EC, Greater Noida
Ashish Srivastava REC Banda
Bhanu Pratap Rai U.C.E.R Naini, Allahabad
Deepanshu Agrawal ITS, Gr. Noida
Dr. G.K. Gupta R.R.I.M.T , BKT, LKO
Dr. Vivek Srivastava REC Kannauj
Durgesh Tripathi KIT
Jai Nandini Singh PSIT Kanpur
Rahul Gupta KIT
Sandeep Khanna PSIT COE Kanpur
Shradha Gaur PSIT Kanpur
Vani Dave KIT
Vijendra Pratap Singh ITM GIDA GORAKHPUR
Yogendra Kumar R E C ,Banda
AKTU & EICT Platform Launch (Prev Lesson)
(Next Lesson) WORKSHOP IN LUCKNOW (SRMCEM) on 04-05-2019